පොසොන් සැදැහැ ගී සරණිය 2021

pbsa

About The Event

පොසොන් සැදැහැ ගී සරණිය සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයීය බෞද්ධ සංගමය හා සෞන්දර්‍ය අංශයේ ඒකාබද්ධ ඉදිරිපත් කිරීමක්. විකාශන අනුග්‍රහය සාන්ත ජෝන් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය.

Location

St. John's College Nugegoda
Website www.stjohnscollege.lk

Leave your thought here

Your email address will not be published.

We're always eager to hear from you.

If you’d like to learn more about us or have a general comments and suggestions about the site, email us at